International Master Studies


2 cities – 2 arts academies
1 field of studyCracowMilan
Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts in Kraków invites to study in two of the worlds great art cities: Kraków and Milan. Taking full advantage of the rich offerings these cities provide, including museums, galleries and special exhibitions.
The field of study – lectures, workshops are led by the renowned professors and specialist.
Recruitment form


︎BACK


inWAW   INSTAGRAM   FACEBOOK   E-MAIL
ACADEMY OF FINE ARTS IN CRACOW ACCADEMIA DI BELLA ARTI DI BRERA MILANO • DOWNLOAD • FAQ
Projekt "DAT – realizacja międzynarodowego programu kształcenia na wspólnych studiach II stopnia Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Akademii di Brera, prowadzących do uzyskania podwójnego dyplomu" (umowa dofinansowania nr PPI/KAT/2020/1/00003) realizowany jest w ramach programu KATAMARAN – REALIZACJA WSPÓLNYCH STUDIÓW II STOPNIA, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów, realizowany w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.